Untitled Document
เรื่อง
มรดกโลก 28 แห่งในอาเซียน
โดย
อ.ดวงกมล ผดุงทรัพย์

มรดกโลกคืออะไร

มรดกโลก คือ สถานที่ อันได้แก่ ป่าไม้ ภูเขา ทะเลสาบ ทะเลทราย อนุสาวรีย์ สิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมไปถึงเมือง ซึ่งคัดเลือกโดยองค์การยูเนสโก (องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาขาติ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงคุณค่าของสิ่งที่มนุษยชาติ หรือธรรมชาติได้สร้างขึ้นมา และควรจะปกป้องสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร เพื่อให้ได้ตกทอดไปถึงอนาคต

มรดกโลกมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง

หลักเกณฑ์ทางวัฒนธรรม
1. เป็นตัวแทนในการแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาดของมนุษย์ 
2. เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใดๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม 
3. เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว 
4. เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ 
5. เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งเสื่อมสลายได้ง่ายจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตามกาลเวลา 
6. มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์


หลักเกณฑ์ทางธรรมชาติ
7. เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของการเป็นตัวแทนในวิวัฒนาการสำคัญต่างๆในอดีตของโลก เช่น ยุคสัตว์เลื้อยคลาน ยุคน้ำแข็ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความหลากหลายทางธรรมชาติบนพื้นโลก 
8. เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในการเป็นตัวแทนของขบวนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางธรณีวิทยาหรือวิวัฒนาการทางชีววิทยา และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่กำลังเกิดอยู่ เช่น ภูเขาไฟ เกษตรกรรมขั้นบันได 
9. เป็นแหล่งที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์หายากหรือสวยงามเป็นพิเศษ เช่น แม่น้ำ น้ำตก ภูเขา 
10. เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธุ์พืชที่หายากหรือที่ตกอยู่ในสภาวะอันตราย แต่ยังคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจด้วย


      ในปัจจุบัน มีมรดกโลกทั้งหมด 830 แห่ง ใน 138 ประเทศทั่วโลก ซึ่งแบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 679 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 174 แห่ง และอีก 25 แห่งเป็นแบบผสมทั้งสองประเภท

แล้วใน ASEAN มีมรดกโลกกี่แห่ง

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนอยู่ทั้งหมด 28 แห่ง ใน 7 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ส่วนบรูไน สิงคโปร์และติมอร์ ไม่มีแหล่งมรดกโลกเนื่องจากว่าประเทศอาจจะมีขนาดเล็กเกินไปและไม่มีสถานที่เข้าเกณฑ์ ส่วนพม่าเพิ่งเข้าเป็นสมาชิก UNESCO และมีปัญหากับทาง UNESCO เกี่ยวกับการบูรณะโบราณสถาน ทำให้ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน 
 ความคิดเห็นที่ 5

1. นครประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns)

ประเทศไทย

ปีที่ขึ้นทะเบียน 1991

หลักเกณฑ์ข้อ 1 และ 3

สุโขทัยถือว่าเป็นอาณาจักรแห่งแรกของคนไทย สุโขทัยเกิดจากการสนธิคำ สุข และอุทัย ที่แปลว่ารุ่งอรุณแห่งความสุข มรดกโลกแห่งนี้ประกอบด้วย อุทธยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทธยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยลัย และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อุทธยานประวัติศาสตร์ทั้งสามแห่งประกอบด้วยวัดและแหล่งโบราณคดีมากมายที่แสดงถึงการเรื่มต้นของศิลปะไทยเมื่อประมาณ 700 ปีที่แล้วที่มีผลมาถึงปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์และพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่อ่อนช้อยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่หาไม่ได้ในที่อื่น

2. นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุทธยา (Historic City of Ayutthaya)

ประเทศไทย

ปีที่ขึ้นทะเบียน 1991

หลักเกณฑ์ข้อ 3 

อยุทธยาได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 1893 และได้กลายเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของคนไทยหลังจากสุโขทัย ต่อจากนั้นก็ถูกทำลายลงโดยกองทัพจากอังวะในปี พ.ศ. 2310  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จากการสำรวจพบว่า มีโบราณสถานกระจัดกระจายอยู่ไม่ต่ำกว่า 200 แห่ง ประกอบด้วยพระปรางค์และวัดขนาดใหญ่ซึ่งแสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีตของอดีตราชธานีแห่งนี้

3. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง (Ban Chiang Archaeological Site)

ประเทศไทย

ปีที่ขึ้นทะเบียน 1992 

หลักเกณฑ์ข้อ 3 

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญแห่งหนึ่ง อยู่ที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  ได้รับการยอมรับว่าเป็นการตั้งถิ่นฐานก่อนสมัยประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในแอเชียอาคเนย์   ที่ทำให้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี ร่องรอยของมนุษย์ในประเทศไทยสมัยดังกล่าว ร่องรอยของการเกษตรและการโลหะที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาค แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแล้วในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านความรู้ความสามารถหรือภูมิปัญญา อันเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยให้ผู้คนเหล่านั้นสามารถดำรงชีวิตและสร้างสังคม-วัฒนธรรมของมนุษย์ได้สืบเนื่องต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน

4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง (Thungyai-Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries)

ประเทศไทย

ปี่ที่ขึ้นทะเบียน 1991

หลักเกณฑ์ข้อ 8, 9 และ 10

แหล่งมรดกโลกประกอบด้วย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร พื้นที่ 3,647 กม² และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง พื้นที่ 2,780 กม² กินพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอ ของ 3 จังหวัด ได้แก่ อำเภอบ้านไร่ อำเภอลานสัก อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี อำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นสถานที่ที่รวมป่าไม้เกือบทุกชนิดของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์หลากหลายชนิด รวมทั้ง 77% ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ 50% ของนก  และ 33% ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

สืบ นาคสเถียร ผู้มีส่วนสำคัญในการอณุรักษณ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง

5. ป่า ดงพญาเย็น –เขาใหญ่   (Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex)

ประเทศไทย

ปีที่ขึ้นทะเบียน 2005

หลักเกณฑ์ข้อ 10

มรดกโลก ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นมรดกโลกแหล่งที่ 5 ของไทย และเป็นอันดับที่ 2 ของมรดกทางธรรมชาติไทย ประกอบไปด้วย อุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีก 1 แห่ง ได้แก่ อุทธยานแห่งชาติ เขาใหญ่ ตาพระยา ทับลาน ปางสีดา กินพื้นที่อยู่ใน 6 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และบุรีรัมย์ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นราว 6,155 ตารางกิโลเมตร แหล่งมรดกโลกเขาใหญ่ ดงพญาเย็นนั้น เป็นผืนป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยะ เป็นแหล่งที่มีชนิดพันธุ์ของพืช และสัตว์ที่ไม่สามารถพบได้ที่อื่นเป็นจำนวนมาก โดยในจำนวนพืชราว 15,000 ชนิดที่พบในประเทศไทย สามารถพบในแหล่งมรดกโลกนี้ถึง 2,500 ชนิด มีพืชเฉพาะผืนป่านี้ถึง 16 ชนิด มีสัตว์ป่ากว่า 800 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 112 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกว่า 209 ชนิด นกกว่า 392 ชนิด และนกเงือก 4 ชนิด ใน 6 ชนิดที่พบในประเทศไทย

ลาว  ประเทศลาวมีแหล่งมรดกโลกอยู่สองแห่งครับ

1. เมืองหลวงพระบาง  (Town of Luang Prabang)

ลาว

ปีที่ขึ้นทะเบียน 1995 

หลักเกณฑ์ข้อ 2, 4, และ 5

หลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้วยเหตุผล คือ การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมดั้งเดิม มีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย และสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากยุคอาณานิคม ตัวเมืองตั้งอยู่ริมน้ำโขงและน้ำคาน ซึ่งไหลบรรจบกันท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม และชาวหลวงพระบางมีบุคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร และมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม ในขณะที่มรดกโลกแห่งอื่นอาจได้ขึ้นทะเบียนอย่างจำเพาะเจาะจงในโบราณสถาน ธรรมชาติ แต่หลวงพระบางทั้งเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของมวลมนุษยชาติเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่ได้รับการปกปักษ์รักษาที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. ปราสาทวัดภูและการตั้งถิ่นฐานโบราณในเขตวัฒนธรรมแขวงจำปาศักดิ์
   (Vat Phou and Associated Ancient Settlements within the Champasak Cultural Landscape)

ลาว

ปีที่ขึ้นทะเบียน 2001

หลักเกณฑ์ข้อ 3 และ 4

เขตวัฒนธรรมแขวงจำปาศักดิ์ ประกอบด้วย กลุ่มปราสาทวัดภู ซึ่งเป็นภูมิทัศน์ที่ได้รับการรักษาเป็นอย่างดีมากว่า 1,000 ปี ด้วยการออกแบบที่แสดงออกถึงความเชื่อของศาสนาฮินดูเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยการใช้แกนของภูเขา และแม่น้ำ เพื่อวางผังเมือง วัด ศาลเจ้าและการชลประทาน ที่ขยายออกไปกว่า 10 กิโลเมตร แหล่งมรดกโลกยังรวมถึงเมืองโบราณอีกสองเมืองริมฝั่งแม่น้ำโขง และภูเขาใกล้เคียง สิ่งก่อสร้างทั้งหมดได้แสดงถึงการพัฒนาในช่วง ศตวรรษที่ 5 ถึง 15 ที่เกี่ยวข้องกับจักรวรรดิเขมร

ประเทศกัมพูชา มีมรดกโลกอยู่สองแห่ง

เมืองพระนคร (Angkor)

กัมพูชา

ปี่ที่ขึ้นทะเบียน 1992

หลักเกณฑ์ข้อ 1, 2, 3, และ 4

เมืองพระนครถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดในเอเชียอาคเนย์ มีพื้นที่รวมมากว่า 400 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย พื้นที่ป่าและเมืองพระนคร (อังกอร์) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเขมรโบราณ จากศตวรรษที่ 9 ถึง 15 มีแหล่งโบราณสถานหลายแห่งรวมทั้ง ปราสาทนครวัดที่มีชื่อเสียง นครธม และรูปสลักนับไม่ถ้วน จากภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงให้เห็นว่าเมืองพระนครเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก่อนยุคอุตสาหกรรม มีระบบสาธารณูปโภคเชื่อมต่อกันเป็นพื้นที่อย่างน้อย 100 ตารางกิโลเมตร

เขาพระวิหาร (Temple of Preah Vihear)

กัมพูชา

ปีที่ขึ้นทะเบียน 2008

หลักเกณฑ์ข้อ 1

เขาพระวิหารเป็นเทวสถานฮินดู สร้างถวายแด่พระศิวะ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 525 เมตรในแนวทิวเขาพนมดงรัก ระหว่างชายแดนไทยที่อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีษะเกษ และจังหวัดพระวิหาร (เพรียะวิเฮีย) กัมพูชา ส่วนที่ขี้นทะบียนเป็นเพียงปราสาทในฝั่งกัมพูชาเท่านั้น แต่แหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับเขาพระวิหารในฝั่งไทย เช่น รูปสลักที่ผามออีแดง สระตราว สถูปคู่และบาราย ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนด้วย เขาพระวิหารเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปะเขมร มีความเป็นเยี่ยมในด้านสถาปัตย์ ที่ตั้ง ธรรทชาติ การการสลักหิน ประวัติการสร้างสามารถสืบค้นได้ถึง ศตวรรษที่ 9

เวียดนามมีมรดกโลกอยู่ 5 แห่งครับ

1. อ่าวฮาลอง (Ha Long Bay)

เวียดนาม

ปีที่ขึ้นทะเบียน 2000

หลักเกณฑ์ข้อ 7, 8

อ่าวฮาลองตั้งอยู่ในภาคจะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนามในอ่างตังเกี๋ย ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 1,600 เกาะ  ในพื้นที่ 1553 ตารางกิโลเมตร ก่อให้เกิดทัศนนียภาพอันน่าตื่นใจ ของภูเขาหินปูน นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วย

2.หมู่โบราณสถานเมืองเว้ (Complex of Hué Monuments )

เวียดนาม

ปีที่ขึ้นทะเบียน 1993

หลักเกณฑ์ข้อ 4

เมืองเว้ตั้งอยู่ในเวียดนามตอนกลาง ริมฝั่งแม่น้ำหอม ถัดเข้ามาในแผ่นดินจากริมฝั่งทะเลจีนใต้ ทางฝั่งเหนือของแม่น้ำคือที่ตั้งของพระราชวัง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของย่านประวัติศาสตร์ โบราณสถานและวัดสำคัญส่วนใหญ่ในเมืองเว้จะตั้งอยู่ในบริเวณนี้ ทางฝั่งใต้ของแม่น้ำจะเป็นเมืองใหม่ ซึ่งมีย่านธุรกิจและที่พักอาศัยมากมาย เมืองเว้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัยราชวงศ์เหงียนของเวียดนามช่วงปี พ.ศ.     2345 – 2488  ก่อนที่จะมีการแยกประเทศ  เว้เป็นทั้งศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม และศาสนา โบราณสถานส่สนใหญ่ได้รับความเสียหายระหว่างการสู้รบในสงครามเวียดนาม

3. เมืองโบราณฮอยอัน  (Hoi An Ancient Town)

เวียดนาม

ปีที่ขึ้นทะเบียน 1999

หลักเกณฑ์ข้อ 2, 5

ฮอยอันในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2542 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี 

สะพานญี่ปุ่นที่ฮอยอัน หลายคนคงเคยเห็นจากละครเรื่องฮอยอันฉันรักเธอ

สถานที่ศักสิทธิ์หมี่เซิน (My Son)

เวียดนาม

ปี่ที่ขึ้นทะเบียน 1999

หลักเกณฑ์ข้อ 2, 3

หมี่เซินเป็นกลุ่มโบราณสถานในศาสนาฮินดู ของอาณาจักรจามปา ระหว่าง คริสตศตวรรษที่  4 ถึง 14 ซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับนครวัด และถือเป็นคู่รักคู่แค้นกันในอดีตกับอาณาจักรเขมร กลุ่มโบราณสถานประกอบด้วย วัดและสุสานโบราณของกษัตริย์จามปา ในอดีตเคยมีวัดถึง 70 วัด ปราสาทส่วนมากได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดที่ทิ้งโดย สหรัฐระหว่าสงครามเวียดนาม

อุทยานแห่งชาติฟง งา-เค บัง  (Phong Nha-Ke Bang National Park)

เวียดนาม

ปีที่ขึ้นทะเบียน 2003

หลักเกณฑ์ข้อ 8

เป็นกลุ่มหินปูนมีขนาดพื้นที่ 857.54 ตารางกิโลเมตร อุทยานนี้มีชื่อเสียงในความสวยงามของถ้ำที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และยังเป็นสถานที่ 1 ใน 2 ของโลกที่เป็นหินปูนที่มีลำธารใต้ดินขนาดใหญ่  ในเดือนเมษายน 2009, นักวิทยาศาสตร์ค้นพบถ้ำใหม่และอาจกล่าวได้ว่ามันคือถ้ำใหญ่ที่สุดในโลก.

มาเลเซีย มีมรดกโลกอยู่ 3 แห่ง

1. มะละกาและจอร์จทาวน์ เมืองประวัติศาสตร์บนช่องแคบมะละกา 
  (Melaka and George Town, Historic Cities of the Straits of Malacca)

มาเลเซีย

ปี่ที่ขึันทะเบียน 2008

หลักเกณฑ์ข้อ2 3 4

มะละกาและจอร์จทาวนได้ถูกพัฒนามากว่า 500 ปี โดยเป็นศูนย์กลางการค้าและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก อิทธิพลของเอเชียและยุโรปได้ส่งผลให้เมืองนี้เกิดมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยแสดงออกในรูปแบบของ โบสถ์ ที่ทำการรัฐบาล จตุรัส 
ป้อมปราการและบ้านเรือน มะละกาได้แสดงถึงพัฒนาการจากยุค สุลต่านมาเลย์ การเข้ามาของโปรตุเกส และฮอลแลนด์ ส่วนจอร์จทาวน์เป็นตัวแทนถึงยุคอาณานิคมอังกฤษ สองเมืองนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่หาไม่ได้ในเอเชียอาคเนย์

2. อุทยานแห่งชาติกีนาบาลู  (Kinabalu Park)

มาเลเซีย

ปีที่ขึ้นทะเบียน 2000

หลักเกณฑ์ข้อ  9 10

อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งด้านตะวันตกของรัฐซาบาห์ บนเกาะบอร์เนียว ทางตะวันออกของมาเลเซีย มีพื้นที่ 754 ตารางกิโลเมตร อยู่รอบๆภูเขาคินาบาลูซึ่งสูง 4,095.2 เมตร และเป็นภูเขาที่สูงที่สุดบนเกาะบอร์เนียว ภายในอุทยานเป็นแหล่งที่อยู่ของพันธุ์พืชและสัตว์หลากหลายชนิด โดยแบ่งเขตแหล่งที่อยู่ออกตามสภาพทางภูมิศาสตร์ออกได้เป็น 4 เขต ได้แก่ ป่าดิบชื้น ป่าสนเขา ทุ่งหญ้าบนที่สูง และพุ่มไม้บนยอดเขา บริเวณภูเขาเป็นแหล่งที่พบกล้วยไม้และพืชกินแมลงหลายสายพันธุ์ และยังเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ประจำถิ่นอีกมากมาย เช่น ปลิงแดงยักษ์คินาบาลู ไส้เดือนยักษ์คินาบาลู นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้าคินาบาลู

3. อุทธยานแห่วชาติกูนุงมูลู  (Gunung Mulu National Park)

มาเลเซีย

ปีที่ขึ้นทะเบียน 2000

หลักเกณฑ์ข้อ 7 8 9 10

เป็นพืนที่ที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากในด้านชีววิทยาและธรณีวิทยา มีพันธุ์พืชกว่า 3,500 ชนิด และที่สำคัญมีพันธุ์ปาล์มกว่า 109 ชนิด ในด้านธรณีวิทยา มีความโดดเด่นในด้านภูมิประเทศแบบ Karst และมีการศึกษามากที่สุดในโลก เกี่ยวกับ Karst ในเขตร้อน นอกจาหนี้ยังมีถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกชื่อ Sarawak chamber ที่ว่ากันว่าโบอิ้ง 747 สามารถบินผ่านเข้าไปได้  ห้องนี้ยาว 600 เมตร กว้าง 415 เมตร สูง 80 เมตร

ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศอินโดนีเซียมีมรดกโลกอยู่ 7 แห่งครับ มากที่สุดในเอเชียอาคเนย์

1. กลุ่มวัดบรมพุทโธ (Borobudur Temple Compounds)

อินโดนีเซีย

ปีที่ขึ้นทะเบียน  1991

หลักเกณฑ์ข้อ 1 2 4

มหาสถูปบุโรพุทโธ หรือ บรมพุทโธ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในภาคกลางของเกาะชวา ห่างจากยอกยาการ์ตาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 40 กิโลเมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ถ้าไม่นับนครวัดของกัมพูชาซึ่งเป็นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธ บุโรพุทโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก บุโรพุทโธถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร เป็นสถูปแบบมหายานมีการแกะสลักอย่างสวยงามรอบๆสถูปในแต่ละชั้น

2. กลุ่มวัดพรัมบานัน  (Prambanan Temple Compounds) 

อินโดนีเซีย

ปีที่ขึ้นทะเบียน 1991

หลักเกณฑ์ข้อ 1 4 

พรัมบานัน คือวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในเขตชวากลาง ห่างจากเมืองยอกยาการ์ตาไปทางตะวันออกประมาณ 18 กิโลเมตร ตัววัดนั้นสร้างขื้นเมื่อราวปี พ.ศ. 1390 แต่หลังจากสร้างเสร็จได้ไม่นาน ตัววัดก็ถูกทอดทิ้งและถูกปล่อยให้ทรุดโทรมตามกาลเวลา จนเมื่อถึงปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จึงได้มีการเริ่มบูรณะวัดขึ้นมา พรัมบานันเป็นกลุ่มวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย ประตกแต่งด้วยรูปสลักจากเรื่องรามเกียรติ์

3. แหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซังงีรัน (Sangiran Early Man Site)

อินโดนีเซีย

ปีที่ขึ้นทะเบียน 1996

หลักเกณฑ์ข้อ 3 4 

แหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซังงีรัน คือแหล่งขุดค้นมนุษย์ชวา ค้นพบครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2479 ถือว่าเป็นแหล่งขุดค้นที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งต่อการศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์ ครื่งหนึ่งของซากฟอสซิลมนุษย์โบราณจากทั่วโลกได้รับการค้นพบที่นี่ ประกอบด้วยฟอสซิล Meganthropus palaeo และ Pithecanthropus erectus/Homo erectus ซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อ 1 ล้าน 5 แสนปีมาแล้ว

4. อุทยานแห่งชาติโคโม (Komodo National Park)

อินโดนีเซีย

ปีที่ขึ้นทะเบียน 1991

หลักเกณฑ์ข้อ 7 10

อุทยานประกอบด้วยเกาะใหญ่ 3 เกาะ คือ เกาะโคโมโด เกาะริงกา และเกาะปาดาร์ รวมทั้งยังมีเกาะเล็กๆอีกมากมาย ซึ่งเกาะเหล่านี้กำเนิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 1,817 ตารางกิโลเมตร (ส่วนที่เป็นแผ่นดิน 603 ตารางกิโลเมตร) มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 4,000 คน ก่อตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2523 เพื่ออนุรักษ์มังกรโคโมโด ประมาณ 5,700 ตัว ซึ่งไม่สามารถพบได้ที่อื่น ดังนั้นเกาะแห่งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาทฤษฏีวิวัฒนาการ

5. อุทยานแห่งชาติอูจุงกูลอน (Ujung Kulon National Park)

อินโดนีเซีย

ปีที่ขึ้นทะเบียน 1991

หลักเกณฑ์ข้อ 7 10

ตั้งอยู่ปลายเกาะชวาด้านตะวันตก เขตอุทยานแห่งชาติมีเนื้อที่ประมาณ 782 ตารางกิโลเมตร นอกจากจะมีทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วยังเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์หายาก มากมาย เช่น แรดชวา วัวแดง ชะนีชวา ค่าง และสุนัขป่า โดยเฉพาะแรดชวาที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นอย่างสูง


6. มรดกของป่าฝนเขตร้อนบนเกาะสุมาตรา  (Tropical Rainforest Heritage of Sumatra) 

อินโดนีเซีย

ปีที่ขึ้นทะเบียน 2004

หลักเกณฑ์ข้อ 7 9 10 

มรดกของป่าฝนเขตร้อนบนเกาะสุมาตรา คือชื่อแหล่งมรดกโลกของประเทศอินโดนีเซียที่ตั้งอยู่บนเกาะสุมาตรา ประกอบด้วยเขตอุทยานแห่งชาติ 3 แห่งได้แก่ อุทยานแห่งชาติกุนุงลูเซอร์ (Gunung Leuser) อุทยานแห่งชาติเครินซีเซบลัต (Kerinci Seblat) และอุทยานแห่งชาติบูกิตบาริซานเซลาตัน (Bukit Barisan Selatan) รวมพื้นที่ 25,000 ตารางกิโลเมตร 

เป็นถิ่นที่อยู่ของพืชกว่า 10,000 สายพันธุ์ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 200 สายพันธุ์ และนก 580 สายพันธุ์ ซึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 15 สายพันธุ์ไม่สามารถพบได้ที่อื่น รวมทั้งลิงอุรังอุตังสุมาตรา

7. อุทยานแห่งชาติโลเรนซ์ (Lorentz National Park )

อินโดนีเซีย 

ปี่ที่ขึ้นทะเบียน  1999

หลักเกณฑ์ข้อ 8 9 10

อุทยานแห่งชาติโลเรนซ์ คือพื้นที่อนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีสภาพแวดล้อมหลากหลายมากที่สุดในโลก ตั้งแต่แหล่งชุ่มน้ำริมทะเล ป่าฝนเขตร้อนจนถึงภูเขาหิมะ นอกจากนั้นยังได้ขุดพบฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ซึ่งเป็นหลักฐานอย่างดีเยี่ยมที่แสดงถึงความหลายหลายทางชีวภาพตั้งแต่ยุคบรรพกาลและการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนเกาะนิวกินี

ประเทศฟิลิปปินส์มีมรดกโลก 5 แห่ง 

1. นาขั้นบันไดแห่งเทือกเขาฟิลิปปินส์  (Rice Terraces of the Philippine Cordilleras)

ฟิลิปปินส์

ปีที่ขึ้นทะเบียน 1995

หลักเกณฑ์ข้อ 3 4 5
นาขั้นบันไดแห่งเทือกเขาฟิลิปปินส์ของชาวอิฟูเกา( Ifugao) ตั้งอยู่ที่เกาะลูซอนตอนเหนือของฟิลิปปินส์ ชาวพิ้นเมืองได้รังสรรค์นาขั้นบันไดแห่งนี้มากว่า 2,000 แล้ว ด้วยเครื่งมือที่เรียบง่ายและแรงงานคน นาขั้นบันไดเหล่านี้ตั้งอยู่วูง 1,500 เหนือระดับน้ำทะเล และครอบคลุมพื้นที่กว่า 10,000 ตารางกิโลเมตร

2. นครประวัติศาสตร์วีกัน (Historic Town of Vigan)

ฟิลิปปินส์

ปีที่ขึ้นทะเบียน 1999

หลักเกณฑ์ข้อ  2 4

เมืองนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อคริสตศตวรรษที่ 16 เป็นเมืองที่เป็นตัวอย่างของการวางผังเมืองแบบสเปนที่ดีที่สุดในเอเชีย สถาปัตยกรรมของเมืองได้รับอิทธิพลจากหลายที่ในฟิลิปินส์ จีน และยุโรป ก่อให้เกิดรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่พบที่อื่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ถนนในเมืองนี้จึงอนุญาตเฉพาะรถม้าเท่านั้น

3. โบสถ์ยุคบารอคแห่งฟิลิปปินส์  (Baroque Churches of the Philippines) 

อินโดนีเซีย

ปี่ที่ขึ้นทะเบียน1993

หลักเกณฑ์ข้อ 2 4

โบสถ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มี 4 แห่ง ซึ่งโบสถ์เหล่านี้นอกจากจะแสดงถึงการเข้ามาของศาสนาคริสต์ในฟิลิปปินส์แล้ว ยังถือเป็นศูนย์กลางอำนาจของสเปนในภูมิภาคนี้อีกด้วย โบสถ์เหล่านี้ได้รับการยกย่องในด้านสถาปัตยกรรมด้วยศิลปะแบบบารอคของยุโรปที่สร้างสรรค์ด้วยช่างชางจีนและฟิลิปปินส์

4. อุทยานปะการังทางทะเลทุบบาตาฮะ (Tubbataha Reefs Natural Park)

ฟิลิปปินส์

ปีที่ขึ้นทะเบียน 1993

หลักเกณฑ์ข้อ 7 9 10

อุทยานปะการังทางทะเลทุบบาตาฮะ มีพื้นที่ 332 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยแนวปะการังเหนือ และใต้ แนวปะการังมีความโดดเด่นด้วยความหนาแน่นของสัตว์ทะเล และรวมถึงยังเป็นสถานที่ทำรังของนกทะเล และที่วางไข่ของเต่าทะเล นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นในเรื่องหน้าผาหินปะการังใต้น้ำที่มีความสูงถึง 100 เมตร ลากูน และเกาะปะการัง

5. อุทยานแห่งชาติแม่น้ำใต้ดินปวยร์โต-ปรินเซซา  (Puerto-Princesa Subterranean River National Park)

ฟิลิปปินส์

ปีที่ขึ้นทะเบียน 1999

หลักเกณฑ์ข้อ 7 10

อุทธยานแห่งชาติมีความโดดเด่นด้วยภูมิประเทศแบบ Karst ของหินปูนที่ได้รับการกัดกร่อนด้วยแม่น้ำใต้ดินและระบบแม่น้ำใต้ดินที่ไหลผ่านถ้ำลงสู่ทะเลโดยตรง นอกจากนี้ยังมความโดดเด่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ


จาก http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2010/01/X8753006/X8753006.html